English

24.11.2013

Impolite rewark Nezdvořilá poznámka Inhuman strenght Nelidská síla Incomplete sentence Nedokončená věta Mental disorder Duševní porucha Not-smoking section Nekuřácká část Unfaithful spouse Nevěrná choť Unforgetable experience Nezapomenutelná zkušenost Unrealistic expectations Nereálná očekávání Immovable property Nemovitý majetek Unsuccesful experiment Nepodařený pokus … Continue Reading →


English

23.11.2013

Brainwaves Náhlé Nocturnal pattern Vzorec Chunks Kus něčeho Sleepiness Ospalost Forces Síly Nod off  Zalomit to, usnout Shallower Mělký (opak deep) Tissue Tkáň Assumed Předpokládat Reap Sklízet Whichever Který, cokoliv Whatever Cokoliv Larks Skřivan Drowsy Ospalý Sleepy Ospalý Peak out Vrchol.. dosahující špičky Have been conducted Byly … Continue Reading →


English

22.11.2013

Overall Celkový Efficiency Výkonnost Rest period Odpočinkový čas Improve performance Zlepšit výkonnost Poor performance Slabý výkon Poor you  Chudáčku Early riser Ranní ptáče Head off Odvrátit, odříznout (cestu), předejít Morning person Ranní člověk Set foot on the moon Přistání … Continue Reading →


English

21.11.2013

Stock option Akcie Performance, related  bonuses Premie Traced back to Vystopovat až k (předkům) Who am I supposed to give it to? Komu to mám dát? Go get a doctor Běž sehnat doktora! Come help … Continue Reading →


English

20.11.2013

Inherit Zdědit Inheritance Dědictví Retail Maloobchod Launch a company Spustit firmu Assets Aktiva Property Majetek Bribe Úplatek Rob a bank Vykrást banku Robe Župan Launder money Prát peníze Arms trade Obchod se zbraněmi Organ trafficking Obchod s orgány Debt Dluh Stake Podíl Gab Mezera … Continue Reading →