English

26.11.2013

Pull out Vytrhnout (zub) Extract Vytrhnout zub (odborně) Hoax Smyšlenka, podfuk Tooth decay Zubní kaz Gum Dáseň Tartar Zubní kámen Permanent filling Rozluštit Permant filling Plomba Temporary filling Plomba Obey Poslouchat (nařízení) Keep to rules Řídit se pravidly Follow rules Řídit se … Continue Reading →


English

25.11.2013

Crotch Rozkrok Beyond comprehension Mimo chápání Hoax Smyšlenka, podfuk There is something about it. Něco na tom je. Crop circles Kruhy v obilí Extraterrestrial life Mimozemský život Recode Rozluštit Sample Vzorek Trapped Uvězněný Bug Otravovat Produce sounds Vydávat zvuky Questionable Diskutabilní Ancestor Předek


English

24.11.2013

Impolite rewark Nezdvořilá poznámka Inhuman strenght Nelidská síla Incomplete sentence Nedokončená věta Mental disorder Duševní porucha Not-smoking section Nekuřácká část Unfaithful spouse Nevěrná choť Unforgetable experience Nezapomenutelná zkušenost Unrealistic expectations Nereálná očekávání Immovable property Nemovitý majetek Unsuccesful experiment Nepodařený pokus … Continue Reading →


English

23.11.2013

Brainwaves Náhlé Nocturnal pattern Vzorec Chunks Kus něčeho Sleepiness Ospalost Forces Síly Nod off  Zalomit to, usnout Shallower Mělký (opak deep) Tissue Tkáň Assumed Předpokládat Reap Sklízet Whichever Který, cokoliv Whatever Cokoliv Larks Skřivan Drowsy Ospalý Sleepy Ospalý Peak out Vrchol.. dosahující špičky Have been conducted Byly … Continue Reading →


English

22.11.2013

Overall Celkový Efficiency Výkonnost Rest period Odpočinkový čas Improve performance Zlepšit výkonnost Poor performance Slabý výkon Poor you  Chudáčku Early riser Ranní ptáče Head off Odvrátit, odříznout (cestu), předejít Morning person Ranní člověk Set foot on the moon Přistání … Continue Reading →