7. OBJECT QUESTIONS

Otázky na podmět

V tomto článku bych Vás rád upozornil na rozdíly mezi otázkami předmětnými a podmětnými, tedy mezi těmi, které se ptají na předmět, a které se ptají na podmět. Tvoření tzv. podmětných otázek je ve skutečnosti velice snadné, mnohdy si však student neuvědomí, o jakou otázku se jedná a otázku vytvoří špatně.

Otázky běžně tvoříme tak, že před podmět postavíme sloveso (pomocné sloveso, kterému se říká operátor).

I like English. – Do you like English?
I went home. – Did you go home?
He works in the new factory. – Does he work in the new factory?
I've never been there. – Have you ever been there?
We'll help you. – Will you help me?

V otázkách doplňovacích věta samozřejmě začíná na tázací zájmeno:

Where do you live?
What do you like?
Where did you go?
Where does he live?
What will you do?
Where have you been?

Pokud se naučíme takto tvořit otázky, pochopíme jeden z nejnáročnějších gramatických jevů. Problém však může nastat, když narazíme na tzv. podmětné otázky, neboli otázky na podmět. Tam totiž tato těžce naučená pravidla neplatí. Podívejme se na tyto tva případy:

Koho jsi viděl? – otázka na předmět věty (v odpovědi bude např. viděl jsem PETRA)
Who did you see? – V angličtině je otázka vytvořena přesně podle známých pravidel, tedy použijeme pomocné sloveso (operátor) DID, za kterým je podmět věty (YOU) a potom základní tvar významového slovesa (SEE).

Kdo tě viděl? – otázka na podmět věty (v odpovědi bude např. PETR mě viděl.)
Who saw you? – V této otázce žádné pomocné sloveso nepoužíváme. Tázací zájmeno (protože nahrazuje podmět) stojí na místě podmětu, za kterým následuje zbytek věty v tom tvaru, v jakém bude pravděpodobná odpověď. (PETER saw me.)

Ve skutečnosti ale nejde pouze o otázky začínající tázacím zájmenem KDO nebo CO. Podmětné otázky používáme kdykoliv se ptáme na podmět i třeba na jeho část, číslovku, či přívlastek podmětu:

Který z vás to udělal? – Which of you did it?
Kolik studentů tam jelo? – How many students went there?

Podívejme se na následující větu:

Three students went together to the museum on Sunday.

Budeme-li se ptát na cokoliv od slovesa dále, použijeme otázku s pomocným slovesem:

Three students went together to the museum on Sunday.
– What did the three students do?

Three students went together to the museum on Sunday.
– Where did the three students go on Sunday?

Three students went together to the museum on Sunday.
– When did they go to the museum?

Three students went together to the museum on Sunday.
– How did they go to the museum?

Budeme-li se ptát na cokoliv od před slovesem, tedy v podmětu, použijeme slovosled podmětné ptázky:

Three students went together to the museum on Sunday.
– Who went to the museum on Sunday?

Three students went together to the museum on Sunday.
– How many students went to the museum on Sunday?

Categories: Grammar, Tense

Comments are closed.