6. PAST SIMPLE

Minulý prostý – past simple

Minulý čas je většinou první gramatika, u které se studenti setkají s nepravidelnými slovesy, což bývá také jediný problém při tvoření tohoto času, jedná se jinak totiž o poměrně jednoduchý čas jak po stránce použití tak po stránce tvorby. Nejčastěji se s tímto časem setkáme ve vyprávění.

Tvoření

Minulý čas prostý se od pravidelných sloves tvoří přidáním přípony -ed. U některých sloves (např. končících na -e, -y, jednoslabičných sloves apod.) dochází ke změnám pravopisu.

carry -> carried 
live -> lived 
return -> returned 
open -> opened 
travel -> travelled (br.) či traveled (am.)

ZÁPOR A OTÁZKA

Zápor i otázku tvoříme pomocí pomocného slovesa do, respektive jeho minulého tvaru čili did (tento tvar se používá pro všechny osoby bez výjimky) a infinitivu významnového slovesa bez to. Pokud je významnovým slovesem sloveso pomocné (be) či modální (způsobové) (can) did se nepoužívá, záporku not dáváme za sloveso. 

Stažený tvar did a not je didn't.

I didn't teach last year.  
He didn't have breakfast yesterday.  
She didn't know what to do.  
She couldn't choose any umbrella. 

Otázku tvoříme obdobně jako u všech ostatních časů, čili:

(tázací zájmeno – What) + pomocné sloveso – did + podmět – he + významové sloveso – write + (ostatní větné členy – předmět atp.) + ?

What did you do yesterday? 
Did you write to him? 
Did you like it? 

Použití

Tento čas patří mezi minulé časy, které používáme ponejvíce pro vyprávění. Vyjadřuje události, které proběhly v minulosti často určené časovým údajem. 

At that moment I wanted to go home. 
I finished my dinner half an hour ago. 
Last year she travelled to Spain. 

Pokud bychom chtěli tyto děje zakreslit na časovou osu, byly by to jednotlivé body.

 

Dále se používá pro opakované děje v minulosti.

When he was a student, he visited his parents every month. 
When she was pregnant, she ate chocolate very often. 

 

Pro vysvětlení těchto vět studentům často pomáhá přiovnání k přítomnému času prostému, který také vyjadřuje opakované děje (She eats chocolate very often. -> Jí velmi často čokoládu.). Ve větách tohoto typu se ve své podstatě jedná o totéž, jen je to posunuté do minulosti, která již byla ukončena (již není těhotná). 

Pokud by byla stále těhotná, použili bychom jiný čas: She has been eating a lot of chocolate since she became pregnant. Předpřítomný průběhovývyjadřuje mimo jiné, jak dlouho již něco probíhá – tedy děje probíhající nejen v minulosti ale i v současnosti. 

Dalším případem, kde je nutné použít tento čas, jsou věty typu: Stalo se to, když…. 

V těchto větách používáme jak minulý prostý, tak minulý průběhový. Jedná se o vyjádření události, která se stala, když probíhal nějaký jiný děj. 

Typickým příkladem je věta:

Řízla jsem se, když jsem vařila. 
I cut myself when I was cooking.
 

To, že jsem se řízla, je událost, která se stala právě v době, kdy jsem vařila. 

I was studying when he arrived. 
She was watching TV when he called. 
They were playing football when he appeared. 

Minulý čas prostý se také používá pro stalé stavy v minulosti či stavy, které měly dlouhé trvání. 

When I lived in Prague I worked in a factory.  
When I was in London, I worked as a teacher. 

V těchto větách by se dal použít i minulý průběhový, ale věty by měly trochu jiný význam. Říkaly by, že tuto práci jsme vykonávali jen dočasně, nebylo to naše stálé zaměstnání.

Categories: Grammar, Tense

Comments are closed.