2. USED TO + INF vs. TO BE USED TO + ING

USED TO

Na anglickou vazbu 'used to' jste již pravděpodobně narazili. Tento tvar má dva zcela odlišné významy a způsoby použití. USED totiž může být buď sloveso v minulém čase, nebo se může jednat o přídavné jméno. Od toho se odvíjí několik zákonitostí, jejichž znalost často zkoumají různé jazykové zkoušky a testy. Dnešní článek by vám měl pomoci nenechat se v žádném takovém testu nachytat, a hlavně naučit se toto spojení správně používat. 

I USED TO GO – bejvávalo, bejvávalo

Přídavné jméno USUAL (běžný, obvyklý) a příslovce USUALLY (běžně, obvykle) vám jistě nemusím představovat. Vazba USED TO + infinitiv má s těmito dvěma výrazy něco společného, a není to jen oněch pár písmenek. Sloveso USED (za kterým následuje infinitiv) používáme pro vyjádření dějů a stavů, které v minulosti byly běžné a obvyklé (ale to se změnilo, a dnes je tomu již jinak). V češtině často mívají kocovku -val (dělával, chodíval, býval atd.)

used to live here. – kdysi jsem tu bydlel – býval to můj domov, ale nyní už ne.
used to go to school here. – Sem jsem chodíval do školy.
used to read sci-fi books, but now I only read detective books – kdysi to tak bývalo, dnes již ne.
She used to hate him, but eventually they got married. – kdysi ho nesnášela, bývalo to tak, dnes již ale ne. (jsou přeci manželé)
We never used to go on holiday abroad. – Nikdy jsme nejezdili na dovolenou do zahraničí, nikdy to tak nebývalo

Otázka a zápor se většinou tvoří pomocí DID:

We didn't use to go on holiday abroad when I was a kid. – nejezdívali jsme.
Zajímavé je, že se zde po DID často používá USED (včetně koncovky -d), což by u jakéhokoliv jiného slovesa nepřipadalo v úvahu:
We didn't used to go on holiday abroad when I was a kid.
Zápor můžeme vytvořit i pouhým přidáním N'T
We usedn't to go on holiday abroad when I was a kid.

Where did you use to live when you were a kid? – kde jste bydleli?
nebo s USED:
Where did you used to live when you were a kid?
Otázku můžeme vytvořit i pouhým převrácením slovosledu (inverzí)
Where used you to live when you were a kid?

Pokud ale používáme tvar BEZ pomocného DID/DIDN'T, v tázacím dovětku toto pomocné sloveso použít musíme, tázací dovětek used he? / usedn't she? není přijatelný. 

I'M USED TO GOING – jsem zvyklý…

Nyní se podíváme na úplně jiné spojení, které ovšem vypadá velmi podobně tomu prvnímu. Zde se jedná o přídavné jméno USED (zvyklý), za kterým následujepředložka TO (zvyklý na). 

Tuto vazbu často používáme za nějakým spojovacím slovesem, jako např. BE (be used to = být zvyklý na), nebo GET (get used to = zvyknout si na).

I'm used to his insults. – Na jeho urážky jsem zvyklý.
You'll get used to it. – Na to si zvykneš.

Pokud za touto vazbou ale chceme použít nějaký děj, je nutné použít GERUNDIUM, tedy sloveso s koncovkou -ING. To není nic zvláštního, gerundium běžně používáme za předložkami, a TO je v této vazbě předložka.

I'm used to getting up early. – Jsem zvyklý brzy vstávat.
I can't get used to working long hours. – Nemohu si zvyknout na dlouhou pracovní dobu (na pracování…)
She's used to my/me being late. – Je zvyklá, že chodím pozdě.
I'm getting used to his/him living with me. Začínám si zvykat, že bydlí se mnou.

Vyjadřujeme-li u gerundia podmět, běžně používáme přivlastňovací zájmeno (She's used to my being late), ale v neformální angličtině se stále více používá osobní pádové zájmeno (She's used to me being late).

Categories: Grammar, Tense

Comments are closed.